§1
Zakres stosowania

Regulamin określa:

 1. Warunki i tryb dostępu oraz przejazdu Licencjonowanych Przewoźników Kolejowych (zwanych dalej w treści regulaminu „przewoźnikami”) do punktów usytuowanych na obszarze działania CARGOTOR Sp. z 0.0. poprzez tory i układy torowe zwane dalej „infrastrukturą torową” użytkowane na podstawie stosownych umów dzierżawy.
 2. Cennik opłat za dostęp do infrastruktury i przejazd, o którym mowa w ust.1 pkt.1, przesyłane są wnioskodawcom wraz z niniejszym regulaminem, po wskazaniu lokalizacji będącej przedmiotem zainteresowania i określeniu rodzaju planowanej
  działalności na tym terenie.

2 . Cennik opłat stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§2
Postanowienia ogólne

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie’kolejowym (z późniejszymi zmianami) zwanej’ dalej „ustawą” i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Na wniosek licencjonowanych przewoźników kolejowych złożony z 15-Sto dniowym wyprzedzeniem przed terminem wskazanym we wniosku, jeśli będzie to możliwe ze względu na uwarunkowania techniczno-technologiczne i ruchowe pracy eksploatacyjnej oraz realizowane już istniejące zobowiązania – CARGOTOR Sp. z 0.0. umożliwia odpłatnie dostęp i przejazd do, punktów o których mowa w §1 ust.1 pkt.1, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Wnioski składane po tym terminie będą-rozpatrywane w miarę posiadanych zdolności eksploatacyjnych. W. przypadku zadeklarowania więcej niż jednego przejazdu należy zawrzeć umowę na ` przejazd przez który, układy torowe CARGOTOR Sp. z 0.0., której Wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Przy składaniu wniosku wymienionego w ust. 2 licencjonowany przewoźnik winien przestawić:

 1. Nr licencji na świadczenie usług przewozowych,
 2. NIP,
 3. REGON,
 4. Aktualny KRS (nie starszy niż 3 miesiące w oryginale lub odpis potwierdzony przez osoby uprawnione),
 5. Odpis potwierdzony przez osoby uprawnione polisy ubezpieczeniowej zawierającej Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Działalności Gospodarczej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Oświadczenie 0 wielkości planowanych przewozów (brutto) na dany punkt ładunkowy i harmonogram przewozów ze szczególnym wskazaniem dni
  planowanych przejazdów (w tym ilość wagonów, brutto),
 7. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zgody właściciela punktu ładunkowego na przyjęcie pociągu wnioskodawcy, bądź umowy zgodę taką wyrażającej.

§ 3

Regulacje obowiązujące przy korzystaniu przez Licencjonowanych Przewoźników Kolejowych z infrastruktury torowej na obszarze działania CARGOTOR Sp. z o.o.

Wymagania dla przewoźników kolejowych określają przepisy ustawy, akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. Zasady współpracy i wymagania CARGOTOR Sp. z 0.0. odnoszą się do wszystkich przewoźników realizujących usługi transportowe na podstawie złożonych wniosków. Przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do przestrzegania wszelkich postanowień w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w szczególności wynikających z: 1. Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów – Ir-1 (R-1), 2. Instrukcji o technice wykonywania manewrów – Ir-9, 3. Instrukcji sygnalizacji – Ie1 (E-1), 4. Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, . incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych – Ir-8 (R-3), Instrukcji 0 technice pracy manewrowej -‚Ct-11, ‚ Instrukcji o postępowaniu w sprawach wypadków kolejowych i incydentów kolejowych – Cbr-1 (R-3), 7. Regulaminu Technicznego StaCji, 8. Regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Przewoźnicy kolejowi zobowiązani są powiadamiać niezwłocznie pracownika CARGOTOR Sp. z 0.0. o wszelkich uszkodzeniach infrastruktury torowej, wypadkach i incydentach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Rozpowszechnianie i korzystanie 2 niniejszego Regulaminu

Każdy Przewoźnik, zainteresowany realizujących usługi transportowe na podstawie złożonych wniosków ma prawo do otrzymania kopii niniejszego Regulaminu za odpłatnością w wysokości 52 zł/egzemplarz Regulaminu. Wszelkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu wprowadzane są w formie pisemnej . Decyzją Prezesa spółki CARGOTOR Sp. z 0.0. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za udostępnienie niniejszego Regulaminu jest Dział Ruchu z siedzibą w Małaszewiczach.

§5
Ograniczenia w umożliwianiu dostępu i przejazdu przez Licencjonowanych Przewoźników Kolejowych korzystających z infrastruktury torowej na obszarze działania CARGOTOR Sp. z o. o.

 1. CARGOTOR Sp. z o.o. może nie zezwolić na dostęp i korzystanie z infrastruktury torowej jedynie w przypadku:
  1. pełnego wykorzystania przepustowości posiadanej infrastruktury w związku z prowadzoną działalnością eksploatacyjną.
  2. ograniczeń eksploatacyjnych spowodowanych złym stanem technicznym budowli lub urządzeń mających bezpośredni wpływ na zdolność wykonywania usług.
  3. ograniczeń spowodowanych zdolnościami odbioru taboru (przesyłek) przez punkty ładunkowe wynikające z przyczyn niezależnych od CARGOTOR Sp. z 0.0.
  4. decyzji uprawnionych organów administracji państwowej.
 2. Ograniczenia eksploatacyjne wynikać muszą z uszkodzeń technicznych elementów infrastruktury torowej:
  1. stwierdzonych podczas codziennych oględzin stanu technicznego infrastruktury torowej i obiektów, które mają być udostępnione dla realizacji zleconej usługi.
  2. potwierdzonych podczas przeglądów okresowych wymaganych ustawą prawo i budowlane lub innymi przepisami szczegółowymi
 3. Ograniczenia eksploatacyjne mogą wynikać również z prowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych w infrastrukturze wykorzystywanej do prowadzenia działalności.
 4. Za ograniczenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 oraz wynikające z nich utrudnienia, dodatkowe koszty czy też straty finansowe przewoźników realizujących usługi transportowe na podstawie złożonych wniosków CARGOTOR Sp; z 0.0. nie ponosi
  odpowiedzialności.li>

§ 6

Organizacja przewozów na terenie infrastruktury torowej na obszarze działania CARGOTOR Sp. z o. o.

 1. Przewoźnicy dokonują przejazdu zgodnie z postanowieniami obowiązujących instrukcji PKP CARGO S.A. oraz PKP PLK S.A. a także Regulaminów Technicznych Stacji na zasadzie sposobu wykonywania jazdy określonym we właściwym dla miejsca Regulaminie Technicznym Stacji.
 2. Zgłoszenia gotowości wjazdu na teren infrastruktury torowej dokonuje przedstawiciel PLK S.A. lub upoważniony pracownik Przewoźnika bezpośrednio osobiście lub telefonicznie (wykaz użytkowanych telefonów stanowi Załącznik nr 3) dla przedstawiciela CARGOTOR Sp. z o. o. (dyżurnego ruchu właściwego dla miejsca wykonywanych czynności).
 3. Wjazdu na teren infrastruktury torowej może dokonać Przewoźnik po spełnieniu następujących warunków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r.
  w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra
  (Dz.U. Nr 59 poz. 301) a w szczególności:
  1. Pracownicy drużyn trakcyjnych i manewrowych muszą być przeszkoleni przez upoważnionych pracowników CARGOTOR Sp. z o. o. i pracowników posiadających stosowne
   uprawnienia w zakresie pracy drużyn trakcyjnych jak i warunków miejscowych określonych w Regulaminie Technicznym Stacji właściwym dla miejsca wykonywani czynności.
  2. Pracownicy Przewoźnika wymienieni w ust.3 pkt.1 w przypadku realizacji zadań na trenie bocznic i punktów ładunkowy winni przedłożyć oświadczenie w formie pisemnej potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Pracy Bocznicy na której będą wykonywane czynności.
  3. Na wniosek złożony przez Przewoźnika przeszkolenia pracowników wymienionych w ust.3 pkt.1 dokona CARGOTOR Sp. z o. o. wraz z uprawnionym pracownikiem PKP CARGO S.A. na minimum 72 godziny (w dniach roboczych) przed uzgodnionym
   przejazdem.
 4. Wjazd i wyjazd na(z) teren(u) infrastruktury torowej Przewoźnik jest zobowiązany potwierdzić w formie pisemnej dokumentem zawierającym dane niezbędne do rozliczenia usługi uzgodnionym z CARGOTOR Sp. z o. o. (wykaz pojazdów w składzie pociągu, polecenie wykonania rozrządu pociągu (składu manewrowego) lub polecenie zestawienia pociągu do odjazdu) potwierdzonym przez Przewoźnika pieczątką nagłówkową i podpisem upoważnionego pracownika z pieczątką imienną.
 5. Przekazanie dokumentu winno nastąpić w rejonie nastawczym najbliższym dla wykonywanych czynności.
 6. Jazdy lokomotyw luzem ewidencjonowane będą wyłącznie na podstawie zapisów dokonywanych po posterunkach nastawczych.
 7. W przypadku uzgodnionego wniosku na wykonanie pracy przewozowej pomiędzy Przewoźnikiem a CARGOTOR Sp. z o. o. i jej niezrealizowaniu z winny Przewoźnika CARGOTOR Sp. z o. o. naliczy opłatę rezerwacyjną zgodnie z cennikiem.
 8. W przypadku zajęcia torów bocznicy kolejowej w czasie dłuższym o ponad 30 minut od wyznaczonego lub też nie ukończenia pracy manewrowej w określonym terminie gdzie przekroczenie wyznaczonego czasu przekroczyo 30 minut,. CARGOTOR Sp. z o. o. obciąży Przewoźnika opłatą w wysokości 3-krotnej opłaty wynikającej z cennika dla wykonywanej czynności. Niezależnie od powyższego CARGOTOR Sp. z o. o. przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Przewoźnika z tytułu braku obsługi innych Przewoźników oraz prawo rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym Umowy, o której mowa w §2 pkt.2 niniejszego Regulaminu.
 9. CARGOTOR Sp. z o. o. na wniosek Przewoźnika udostępnia odpłatnie usługę ważenia przesyłek na elektronicznych wagach wagonów, która będzie wykonywana przy. użyciu środków trakcyjnych Przewoźnika.
 10. CARGOTOR Sp. z o. o. na wniosek Przewoźnika udostępnia odpłatnie Magazyn Kolejowo Celny zlokalizowany przy torze nr 98 na którym możliwe jest dokonanie sprawdzenia stanu przesyłki w obecności Urzędu Celnego.
 11. Wyjazd z terenu infrastruktury torowej na tory zarządzane przez PLK S.A. może nastąpić wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w „Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych obowiązującego w przedsiębiorstwie Polskie Linie Kolejowe S.A. Spełnienie w/w wymogów ciąży na Przewoźniku.
 12. Przewóz przesyłek nadzwyczajnych na terenie infrastruktury torowej CARGOTOR Sp. z o. o. odbywać się będzie na podstawie warunków uprzednio ustalonych z Przewoźnikiem, który jest obowiązany złożyć właściwy wniosek na 20 dni przed planowanym ich przejazdem. Uzgodnienie warunków 2 CARGOTOR Sp. z o. o. nie zwalnia Przewoźnika z obowiązku określonego w pkt. 8.
 13. Wniosek wymieniony w pkt. 9 należy składać do Dział Ruchu z siedzibą w Małaszewiczach.

§7
Rozliczanie należności

Za korzystanie z infrastruktury torowej na obszarze działania CARGOTOR Sp. z o. o. Przewoźnik na podstawie niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zapłaty za wykonane usługi zgodnie ze stawkami zawartymi w cenniku.

§8
Odpowiedzialność i odszkodowania

Przewoźnik korzystający z infrastruktury torowej CARGOTOR Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za:

 1. Bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac związanych z realizacją wykonywanych przewozów towarowych.
 2. Przewoźnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo taboru kolejowego i przesyłek w nim się znajdujących na terenie administrowanym przez CARGOTOR Sp. z o. o.
 3. Wszelkie szkody zawinione przez Przewoźnika wynikłe w trakcie realizacji czynności przewozowych Przewoźnik obowiązany jest niezwłocznie naprawić we własnym zakresie lub na własny koszt zlecając naprawę jednostkom upoważnionym.
 4. Za utratę zdolności eksploatacyjnych z powodu i szkody powstałej z winny Przewoźnika zostanie on obciążony opłatami odrębnie skalkulowanymi;

§9
Obowiązki i uprawnienia stron

 1. CARGOTOR Sp. z o. o. zobowiązuje się do udostępnienia dostępu do infrastruktury torowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Przewoźnicy kolejowi korzystający z dostępu do infrastruktury torowej, zobowiązani są do wypełnienia wymagań wynikających 2 niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kolejowego oraz zachowania `porządku i czystości na terenie CARGOTOR Sp. z .o. o.

§ 10
Wejście w życie Regulaminu

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2013 roku.

CARGOTOR Sp.z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone 2016