Podstawą prawną działalności Spółki jest wejście w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015 909 w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz.U.UE L 148/17), który jest aktem wykonawczym do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego oraz stanowiskiem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 3 sierpnia w związku z powyższymi aktami prawnymi.

CARGOTOR Sp. z o.o. niniejszym publikuje cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 1435mm na rozkład jazdy 2020/2021.

Zarządca podjął decyzję o rezygnacji z opracowania projektu cennika na roczny rozkład jazdy 2020/2021, o którym mowa w ustawie o transporcie kolejowym i stosuje na kolejny okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów tj 2020/2021 odpowiadającą mu części cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów tj. 2019/2020

W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19, w imię solidarności z podmiotami gospodarczymi oraz obywatelami tak ciężko doświadczonymi przez ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki jej wystąpienia, w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429 z dnia 7 października 2020 r. ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z epidemią COVID-19 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 333, str. 1), w tym m.in. działań obniżających bariery wykorzystywania infrastruktury kolejowej w transporcie towarowym oraz w oparciu o ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), Zarząd CARGOTOR sp. z o.o. celem przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym epidemii COVID-19 oraz mając na uwadze wymogi wynikające z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Decyzją z dnia  27 listopada 2020 r. udziela do odwołania, ale w okresie nie krótszym niż od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., rabatu w wysokości 20% na wszystkie usługi opisane w:

– cenniku stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2020/2021;

– cenniku stawek do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanej przez CARGOTOR sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2020/2021;

– cenniku stawek dostępu do obiektów infrastruktury usługowej oraz minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2020/2021.

Cennik stawek do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2020/2021

ZOBACZ

Cennik stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2020/2021

ZOBACZ

Cennik stawek dostępu do obiektów infrastruktury usługowej  oraz minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2020/2021

ZOBACZ

Cennik usług wykonywanych przez pracowników CARGOTOR Sp. z o.o. na rzecz podmiotów zewnętrznych wykonujących czynności niezwiązane z usługami działalności operacyjnej

ZOBACZ

Uchwała nr 20.2019 Zarządu z dnia 10.04.2019- w sprawie przyjęcia cennika usług wykonywanych przez pracowników CARGOTOR

ZOBACZ

Załącznik numer 1 do Cennika usług wykonywanych przez pracowników CARGOTOR Sp. z o.o. na rzecz podmiotów zewnętrznych wykonujących czynności niezwiązane z usługami działalności operacyjnej

ZOBACZ