Załącznik

do Uchwały Nr 2/2020

Rady Nadzorczej

CARGOTOR sp. z o.o.

z dnia 13 marca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

RADY NADZORCZEJ CARGOTOR SP. Z O.O.

 

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Aktu Założycielskiego CARGOTOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o.

1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) spełniać inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, a w szczególności:
a) spełniać wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w szczególności posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
b) nie być objętym zakazami sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
c) nie być objętym ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

2. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. dodatkowo powinien spełniać następujące warunki:
1) posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, obejmujących swą właściwością prowadzenie spraw finansowych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 100 osób,
2) posiada doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednio lub pośrednio zespołami liczącymi co najmniej 15 osób,
3) posiada znajomość i doświadczenie w zakresie rachunkowości, księgowości i rozliczeń podatkowych spółek prawa handlowego,
4) posiada znajomość zasad i procedur korporacyjnych funkcjonujących w spółkach handlowych.

3. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP CARGO;
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. składa pisemne zgłoszenie kwalifikacyjne (zwane dalej „Zgłoszeniem”), obejmujące następujące dane, dokumenty i oświadczenia:
1) imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail;
2) list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
3) odpis dyplomu lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu, potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
4) oryginał lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata – w szczególności świadectwa pracy;
5) oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o., o których mowa w pkt 1 ppkt 4 powyżej oraz o nie spełnianiu żadnego z ograniczeń, o których mowa w pkt 3 ppkt 1-5 powyżej, według załączonego wzoru;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) według załączonego wzoru.

5. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Lubelskiej 13, 03-802 Warszawa, w sekretariacie Zarządu Spółki, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. Termin przyjmowania Zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00. Na żądanie kandydata przyjmujący Zgłoszenie wyda pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, określające datę i godzinę przyjęcia Zgłoszenia

6. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa (o dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do Spółki).

7. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie, opatrzonej następującym dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. ”.

8. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce na stronie internetowej Spółki, natomiast z udostępnionymi do wglądu dokumentami Spółki kandydaci mogą zapoznać się w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00, od dnia opublikowania Ogłoszenia na stronie internetowej Spółki do dnia 1 kwietnia 2020 r. (godz. 15.00), w Warszawie przy ul. Lubelskiej 13, 03-802 Warszawa, w sekretariacie Zarządu Spółki. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pan Jan Ławniczak – Dyrektor Biura Adnimistracyjno – Organizacyjnego tel. 502 345 586. W celu uzyskania dostępu do dokumentów należy zgłaszać się osobiście, po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata o zachowaniu poufności uzyskanych informacji.

9. Otwarcie przez Radę Nadzorczą CARGOTOR sp. z o.o. kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, w dniu 2 kwietnia 2020 r.

10. Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. dokona oceny Zgłoszeń pod kątem terminowości ich złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w pkt 1 – 3 powyżej.

11. Kandydaci, którzy nie złożyli Zgłoszenia w terminie, o którym mowa w pkt 5 powyżej lub nie spełnili wymogów określonych w pkt 1 – 3 powyżej nie zostaną dopuszczeni do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmów kwalifikacyjnych, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

12. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

13. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w Warszawie.

14. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności zagadnienia z zakresu:
1) działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
2) zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzi;
3) zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
4) doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o.

15. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. dokona oceny:
1) umiejętności strategicznego myślenia;
2) umiejętności przywódczych;
3) doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem narzędzi motywacyjnych i prorozwojowych;
4) umiejętności budowania kultury współpracy;
5) nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;
6) umiejętności analitycznych i syntetycznych;
7) zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;
8) umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
9) znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
10) kwalifikacji i umiejętności w ramach następujących obszarów:
a) nadzór nad rachunkowością i rozliczeniami podatkowymi;
b) funkcjonowanie kontrolingu, budżetowania i planowania finansowego;
c) kreowanie, ocena i realizowanie strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;
d) procedury administracyjne przedsiębiorstwa spółki handlowej;
e) relacje z organami władzy publicznej, w szczególności władzami skarbowymi.

16. Przed zakończeniem rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. informuje każdego z kandydatów o warunkach (w tym finansowych) pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o., obowiązujących w Spółce.

17. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. dokonuje wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. .

18. Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych o wyborze najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

19. Jeżeli wybrany najlepszy kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. może dokonać wyboru najlepszego kandydata spośród pozostałych kandydatów albo Postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

20. Wybór przez Radę Nadzorczą CARGOTOR sp. z o.o. najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o. nie jest równoznaczny z powołaniem go na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych CARGOTOR sp. z o.o.

21. Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez dokonania wyboru kandydatów, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

Uchwała nr 2/2020 Rady Nadzorczej CARGOTOR