System Zgodności w CARGOTOR sp. z o.o.

System zarządzania zgodnością
W ramach budowy i wdrażania systemu kultury compliance w CARGOTOR sp. z o.o. podjęto działania niezbędne do tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku dla standardów etycznych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

W spółce CARGOTOR został powołany Koordynator ds. Compliance, który jest odpowiedzialny za koordynację polityki zgodności w CARGOTOR sp. z o.o.  oraz za zarządzanie obszarami etyki
i przeciwdziałania korupcji.

Stanowisko Koordynatora ds. Compliance podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.

System Zarządzania zgodnością ma za zadanie:
 eliminować potencjalne ryzyko natury prawnej,
 badać zgłoszone przypadki braku zgodności,
 prowadzić prewencyjne i pro aktywne doradztwo w zakresie interpretacji i stosowania wymogów compliance,
 organizować i prowadzić szkolenia oraz programy uświadamiające w zakresie ryzyka braku zgodności.

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PKP CARGO
Etyka jest podstawą skutecznego systemu zarządzania ryzykiem compliance i systemu zapobiegania oraz wykrywania nadużyć w tym obszarze. Przyjęty przez CARGOTOR sp. z o.o. kodeks etyki opiera się na wspólnych dla pracowników wartościach tj.: solidności, współpracy, dobrym zarządzaniu, bezpieczeństwie, profesjonalizmie, nowoczesności, transparentności, odpowiedzialności i szacunku. Zawarte w nim zasady obowiązują każdego pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru realizowanych zadań, jak i klientów, dostawców, konkurentów Kodeks etyki

 

Zgłaszanie nieprawidłowości
Funkcjonujący w Spółce system zgłoszeń ma na celu skuteczne zapobieganie nadużyciom i naruszeniom, ochronę wizerunku Spółki oraz wspomaganie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Pracownicy, Klienci, Partnerzy Biznesowi i osoby spoza Spółki wszelkie nieprawidłowości mogą zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanych kanałów komunikacji tj.:
– platformy internetowej: https://cargotor.liniaetyki.com/
– adresu e-mail: compliance@cargotor.com
– pod numerem telefonu: 22 290 55 65 wew. 9, osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista.
Spółka CARGOTOR respektuje prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości i zabezpieczenia danych osobowych tych osób oraz do ich ochrony przed jakimkolwiek działaniem o charakterze odwetowym. Zasady, jakimi CARGOTOR sp. z o.o. kieruje się przy rozpatrywaniu sygnałów o potencjalnych naruszeniach to:
– komunikacja zwrotna,
– możliwość dokonania zgłoszenia w sposób imienny lub anonimowy,
– rzetelność w wyjaśnieniu każdego sygnału.
Obowiązujące w CARGOTOR sp. z o.o. kanały zgłoszeń są zgodne z dobrymi praktykami w zakresie zgłaszania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) oraz wymogami określonymi w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.