Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.
Jest on tworzony wspólnie – przez pracownika przy jednoczesnym udziale pracodawcy oraz państwa, co oznacza, że wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa.
Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.
Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.

* pracownikiem jest osoba zatrudniona m.in. na podstawie umowy o pracę, zlecenia, świadczenia usług, podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, zgodnie z art.2 ust.1 pkt 18 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
** wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynieść mniej niż 2,0% (jednak nie mniej niż 0,5%) jeżeli wynagrodzenie brutto pracownika osięgnie z różnych źródeł w danym miesiącu kwotę nieprzekraczającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia brutto
*** pracownik może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości 2,0% wynagrodzenia

Korzyści z oszczędzania w PPK

 • Program dobrowolny niewymagający zaangażowania od pracownika
 • Zgromadzone środki przeznaczone są na wypłatę po osiągnięciu przez pracownika 60 lat oraz na inne szczególne sytuacje życiowe
 • Oszczędności gromadzone są na prywatnym rachunku PPK na preferencyjnych warunkach w ramach funduszy zdefiniowanej daty, które inwestują w papiery wartościowe (akcje i obligacje)
 • Oszczędności podlegają dziedziczeniu
 • Można dokonać wypłaty transferowej na inny rachunek PPK (w przypadku zmiany pracodawcy)
 • Można wypłacić środki w dowolnym momencie (zgodnie z przepisami ustawy o PPK)
 • W przypadku rezygnacji z oszczędzania w PPK, w dowolnym momencie można ponownie przystąpić do programu
Pracownik może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej do pracodawcy w formie pisemnej. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, pracodawca ponownie rozpocznie pobieranie wpłat za pracownika, chyba że pracownik zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając pracodawcy deklarację rezygnacji.
Pracownik, który złożył deklarację rezygnacji może w każdym czasie złożyć pracodawcy w formie pisemnej wniosek o dokonywanie płat do PPK.

Rozporządzanie środkami po osiągnięciu 60 roku życia

 • Wypłata 25% środków jednorazowo i 75% ratalnie (w co najmniej 120 miesięcznych ratach).
 • Wypłata całości środków w co najmniej 120-miesięcznych ratach. Można zmniejszyć liczbę rat, jednak wiąże się to z koniecznością zapłaty 19% podatku do wypracowanego zysku.
 • Świadczenie małżeńskie w co najmniej 120-miesięcznych ratach – jeżeli małżonkowie osiągnęli 60 r.ż. i posiadają PPK w tej samej instytucji finansowej. W chwili śmierci jednego z małżonków, środki są nadal wypłacane, aż do ich wyczerpania. W przypadku śmierci obojga małżonków, środki są dziedziczone, aż do ich wyczerpania.
 • Wypłata transferowa na rachunek lokaty terminowej lub do zakładu ubezpieczeń na świadczenia okresowe lub dożywotnie.

Więcej informacji o PPK można uzyskać:

• na stronie internetowej: www.mojeppk.pl,
• pisząc na adres ppk@cargotor.com,
• w Biurze Kadr i Płac w Warszawie i w Małaszewiczach.

więcej informacji