Dnia 17 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy Terespol doszło do podpisania umów pomiędzy CARGOTOR sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Andrzeja Sokolewicza, a Gminą Terespol reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Iwaniuka. Porozumienie dotyczyło budowy wiaduktu w Kobylanach i dróg w tym obszarze oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie. Podpisanie umowy określa zasady współpracy w związku z planowaną realizacją inwestycji: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne.” współfinansowanego przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.