O położonych przy granicy z Białorusią Małaszewiczach głośno jest w Polsce z wielu powodów – przede wszystkim dlatego, że przeładowywanych jest tu ok. 90 proc. towarów sprowadzanych koleją z Chin do Europy. Aktualnie dużo mówi się również w kontekście wprowadzonego na granicy stanu wyjątkowego.

Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze zarządza spółka CARGOTOR. Jak podkreśla Andrzej Sokolewicz, prezes Spółki, wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią nie wypłynęło na pracę kluczowych dla handlu ze Wschodem Małaszewicz. – Tory i terminale znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy objętej nadzwyczajnymi przepisami, ale nie wchodzą w jej skład. W strefie są mosty na Bugu, ale ruch po nich odbywa się na bieżąco – zaznacza.

Zaangażowanie i pomoc

Firma robi wszystko, aby to wyjątkowe miejsce na Nowym Jedwabnym Szlaku było równie efektywnie zarządzane w czasie stanu wyjątkowego jak i poza nim. Co istotne, CARGOTOR poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu „Łączy Nas Granica”, wspiera rodziny oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. – Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową, zrzeszającą funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy, pracowników i miłośników Straży Granicznej, a także członków ich rodzin, sympatyków. Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom ciężko chorym w zakresie wsparcia psychologicznego oraz ponoszenie kosztów leczenia i rehabilitacji – wskazuje prezes Sokolewicz.

Współpraca z Technikum Kolejowym

Spółka CARGOTOR od marca 2019 r. współpracuje także z Technikum Kolejowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach. Stypendystami CARGOTOR są uczniowie klas o kierunkach: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik transportu kolejowego. Pierwszych dwóch najlepszych stypendystów, którzy ukończyli naukę w ur. dołączyło do grona pracowników Spółki z dniem 1 lipca 2020 r. W bieżącym roku firma zatrudniła kolejnych stypendystów i – jak podkreśla jej zarząd – co roku zatrudniani są również absolwenci technikum, którzy nie są stypendystami. W ten sposób od podpisania umowy, pracę w CARGOTOR rozpoczęło już 20 absolwentów Technikum Kolejowego. – Program stypendialny wciąż trwa, a pozyskiwanie kadry tą drogą nadal jest dla Spółki priorytetem, dlatego też rozpoczynamy współpracę z kolejnymi szkołami kształcącymi przyszłych automatyków, którzy po zakończeniu budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach stanowić będą jedną z bardziej liczebnych grup zawodowych wśród pracowników CARGOTOR – komentuje prezes Spółki Andrzej Sokolewicz.

Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę PLM

30 września br. Spółka CARGOTOR otrzymała pozwolenie na budowę Parku Logistycznego Małaszewicze. – W poczuciu głębokiej odpowiedzialności za rozwój wschodniej części naszego kraju i wyrównywanie jej szans w rozwoju i modernizacji, z radością przyjmuję decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowi to kolejny krok w kierunku dalszego umocnienia Państwa Polskiego na terenach stanowiących granicę państwową i granicę zewnętrzną Unii Europejskiej – komentuje Andrzej Sokolewicz. W opinii prezesa CARGOTOR pozwolenie na budowę otwiera Spółce bramę do dalszej realizacji projektu i daje podstawy do wystąpienia do Komisji Europejskiej z wnioskiem o jego dofinansowanie oraz do ogłoszenia przetargu na projekt wykonawczy i na realizację robót budowlanych. Wniosek zakłada, że prace projektowe rozpoczną się w przyszłym roku, a budowlane już na początku roku 2023. Park Logistyczny Małaszewicze  zostanie oddany do użytku na przełomie  2027/2028 roku. – Zdaję sobie sprawę, że zdaniem niektórych to odległy termin realizacji inwestycji, ale prawdziwym wyzwaniem dla nas będzie to, aby Małaszewicze w trakcie realizacji prac budowlanych pracowały bez zakłóceń dla ruchu towarowego na poziomie zbliżonym do dzisiejszego – ocenia prezes Sokolewicz.

Jednym z wyzwań będzie pozyskanie przez Spółkę pełnego finansowania projektu, tj. wkładu krajowego. Prezes CARGOTOR zapewnia, że domknięcie tej „inżynierii finansowej”, trudnej z kilku powodów, nastąpi jeszcze w tym roku.

Wydanie pozwolenia na budowę to krok milowy w przygotowaniach do stworzenia Parku Logistycznego w Małaszewiczach. PKP Polskie Linie Kolejowe i spółka CARGOTOR są przygotowane do rozpoczęcia prac w terenie. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do końca tę niezwykle ważną dla polskiej gospodarki oraz Polski wschodniej inwestycję – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel

Finansowanie inwestycji PLM

Kosztorys budowy Parku Logistycznego Małaszewicze opiewa na kwotę 3,2 mld zł netto w cenach bieżących. Komisja Europejska ogłosiła już wstępny nabór wniosków o finansowanie. Wniosek musi zostać złożony do MFiPR do 1 grudnia 2021 r. a następnie przekazany Komisji Europejskiej do 19 stycznia 2022 r.  – Opracowaliśmy już wniosek przy pomocy jednej z największych światowych firm doradczych – zaznacza Andrzej Sokolewicz. We wniosku potrzebne jest wskazanie źródeł finansowania pozostałej części inwestycji. Środki te mają pochodzić z polskiego budżetu. Stosowny program wieloletniego finansowania wymaga uchwały Rady Ministrów, która miejmy nadzieję wkrótce zostanie podjęta.