Dnia 11 października 2021 roku Spółka CARGOTOR złożyła do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) wstępny wniosek o dofinansowanie Projektu: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”. Akceptacja wniosku pozwoli na skuteczne sfinansowanie budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach.

Do 1 grudnia CARGOTOR planuje złożyć do MFIPR kompletny wniosek o dofinansowanie ww. projektu,  Następnie po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, do 19 stycznia 2022 roku wniosek ma zostać formalnie przekazany do CINEA (agencja Komisji Europejskiej).  Przedsięwzięcie CARGOTOR jako inwestycja infrastrukturalna – w całości będzie finansowana ze środków publicznych (ze współfinansowaniem z funduszy UE).  Zgodnie z założeniami, środki z budżetu Państwa Polskiego zostaną wykorzystane jako wkład własny CARGOTOR w sfinansowaniu realizacji całej inwestycji.

Warto jeszcze raz przypomnieć,  że każdego roku, Oddział Celny Małaszewicze przekazuje do Budżetu Państwa wielomiliardowe kwoty pochodzące z oclenia i opodatkowania towarów transportowanych przez przejście graniczne Brześć – Terespol i wprowadzane do obrotu na terenie RP. Dlatego koszty, które miałby ponieść budżet Państwa związane z powstaniem Parku Logistycznego Małaszewicze, szybko się zwrócą – zarówno w wyniku kilkukrotnie zwiększonej przepustowości jak i modernizacji infrastruktury usługowej, pozwalającej w większym, niż dotychczas, stopniu zintegrować proces obsługi celnej.