Informujemy, że Uchwałą nr 20/2022 Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o. z dnia 25 maja 2022 roku w skład Zarządu spółki CARGOTOR sp. z o.o. czwartej kadencji, powołany został Pan Andrzej Sokolewicz jako Prezes Zarządu CARGOTOR sp. z o.o. Powołanie następuje z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CARGOTOR sp. z o.o., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Zgodnie z uchwałą nr 16/2022 Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o. z dnia 16 maja 2022 roku postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjno-inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. zostało zakończone bez wyłonienia kandydata i bez podawania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje dotychczasowy skład Zarządu Spółki, który pełni swoją funkcję w oparciu o uzyskany mandat, nie dłużej niż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.